§ 1 Navn
 
Stk.1
Foreningens navn er Bornholms Skivenner
 
Stk. 2
Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse i Bornholms Regionskommune.

§ 2 Formål
 
Stk. 1
Foreningens formål er med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at fremme mulighederne for alpint skiløb, langrend, rulleski, snowboard og øvrigevintersportsrelaterede aktiviteter, samt tilbyde undervisning i disse. Dette sker væsentligt gennem at forestå aktiviteter på Slettegårds Skibakke i forbindelse med skidage og klargøring af pisterne, samt forestå udlægning af langrendspor i naturen i samarbejde med relevante parter.
 
§ 3 Danmarks Skiforbund
 
Stk.1
Foreningen er medlem af Danmarks Skiforbund under DIF og underkastet dette forbunds love og regler.  
 
§ 4 Medlemmer og kontingent

Stk. 1 

Alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan være medlemmer.

Stk. 2

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen og erlægges årligt forud.

Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen.  Medlemskabet løber fra 1. december til 30. november.

Stk. 3

Et medlemskab kan være

  • Personligt medlemskab (1 stemme ved generalforsamlingen)
  • Familie medlemskab (2 stemmer ved generalforsamlingen)

§ 5 Udelukkelse
 
Stk. 1
Såfremt eksisterende medlemskab ikke er fornyet ved indbetaling af kontingent inden den 31. december slettes medlemskabet.
 
Stk. 2
Et medlem kan udelukkes fra foreningen, hvis medlemmet ved omtale eller handling skader foreningens eller Skibakkens interesser eller anseelse.
Udelukkelse af et medlem er en generalforsamlings beslutning.
  
 
§ 6 Foreningens ledelse
 
Stk. 1
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 myndige medlemmer, der vælges af de fremmødte på generalforsamlingen. Udover de valgte på generalforsamlingen er ejeren af Slettegårds Skibakke medlem af bestyrelsen. I tilfælde af stemmelighed har formanden to stemmer.
 
Stk. 2
Bestyrelsen konstitueres med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for en toårig periode med 3 på valg i lige år og 2 på valg i ulige år.
 
Stk. 3
Generalforsamlingen vælger hvert år én suppleant.
Suppleanten deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
 
Stk. 4
Bestyrelsen fastsætter foreningens forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøderne, og referaterne gøres tilgængelige på foreningens hjemmeside.
 
Stk. 5
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
 
Stk. 6
Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer udenfor bestyrelsen, såfremt det er nødvendigt.
 
Stk. 7
Bestyrelsen kan på foreningens vegne indgå aftaler med tredjepart, herunder med ejeren af Slettegårds Skibakke.
 
Stk. 8
Bestyrelsen skal udarbejde vagtplaner for pasning af Slettegårds Skibakke.
 
Stk. 9
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært møde, hvis behovet opstår.
  
 
§ 7 Regnskab
 
Stk. 1
Regnskabsåret er 1. april – 30. marts.
 
 
§ 8 Tegningsregler & forpligtigelser
 
Stk. 1
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden, efter forudgående godkendelse fra den øvrige bestyrelse.
 
Stk. 2
For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.
  
 
§ 9 Revision
 
Stk. 1
Den ordinære generalforsamling vælger én revisor for 1 år ad gangen.
 
§ 10 Generalforsamling

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2                                                                                                   

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.

Stk. 3

Generalforsamlingen bekendtgøres på klubbens hjemmeside og meddeles ved e-mail til medlemmerne.                                                                                                    

Stk. 4

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Stk. 5

Stemmeret på generalforsamlingen har fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende periode.

Stk. 6

Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemninger foregå skriftligt, når mindst ét fremmødt medlem forlanger dette.

Stk. 7

Valg til bestyrelsen foregår ved håndsoprækning. Dog skal valg foregå skriftligt, når mindst ét fremmødt medlem forlanger dette.

Stk. 8

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Stk. 9

Man kan ikke afgive sin stemme ved fuldmagt.

Stk. 10

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Årsberetning.
  4. Fremlægning af årsregnskab.
  5. Fastsættelse af kontingent for næste år.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor samt evt. udvalg.
  8.  

Stk. 11

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage efter generalforsamlingen er bekendtgjort.

Dagsorden, regnskaber og eventuelle forslag skal kunne rekvireres af foreningens medlemmer senest 5 dage før generalforsamlingen.

Stk. 12

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer anmoder skriftligt herom med angivelse af de sager, der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter anmodningen.

Indvarsling til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden sker af bestyrelsen til medlemmerne med minimum 14 dages varsel.

Regler for adgang/stemmeafgivelse følger de for den ordinære generalforsamling. 

 
§ 11 Vedtægtsændringer
 
Stk. 1
Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.
 
Stk. 2
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de er vedtaget på.
 
 
§ 12 Foreningens opløsning
 
Stk.1
Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
 
Stk. 2
Foreningens midler skal ved opløsning tilfalde almennyttige formål indenfor vinteraktiviteter. Formålet fastlægges på generalforsamlingen i forbindelse med opløsningen.
 
 
§ 13 Datering
 
Stk. 1
Vedtaget på stiftende generalforsamling 6. oktober 2008.
 
Stk. 2

Ændringer til § 4, 5, 7 og 10 er vedtaget på ordinær generalforsamling 16. april 2010

Ændringer til § 4 er vedtaget på odinær generalforsamling 13. maj 2011

Ændringer til § 2 og 10 er vedtaget på odinær generalforsamling 7. juni 2013

Ændringer til § 4 og 10 er vedtaget på odinær generalforsamling 27. januar 2016